El chiste tonto del día


 • 0

  FB_IMG_1452627808817.jpg • 1

  Yo también. • 2

  Jaja yo kse tio no soy 100tifico • 3

  Y sɨ ռօ tɨɛռɛs քօʟɛօ?

  Pʊɛs ʍɛռta

  Y sɨ ռօ tɨɛռɛs ʍɛռta?

  Pʊɛs ċɦʊքa ċɦʊքa զʊɛ aʟɨʍɛռta jajajaj